Politika e privatësisë dhe mbrojtja e të dhënave personale

Kjo Politikë e Privatësisë së të Dhënave Personale rregullon mënyrën në të cilën MERCOM COMPANY SH.P.K., selia e së cilës ndodhet në Fazli Grajçevci, 20/3, 1000 Prishtinë, Kosovë, mbledh, përdor, mirëmban dhe zbulon të dhënat e mbledhura gjatë vizitës së faqeve tona të internetit. Kjo politikë e privatësisë zbatohet vetëm për faqet e internetit (pronë e Mercom Company SH.P.K.) dhe nuk zbatohet për të dhënat personale të mbledhura në mënyra të tjera. Kjo Politikë e Privatësisë nuk zbatohet kur ju vizitoni faqet e tjera të internetit që ju mund të qaseni përmes faqeve tona të internetit.

Ndërsa vizitoni faqen e internetit, privatësia juaj respektohet plotësisht dhe aktivitetet tona korrespondojnë me ligjet evropiane, GDPR (Rregullorja e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave) (duke iu referuar Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave 2016/679 e datës 27 Prill 2016) dhe ligjeve përkatëse në Republikën e Kosovës.


Informacioni që mbledhim

Të dhënat publike

Është e mundur të vizitoni dhe përdorni faqen tonë pa zbuluar identitetin tuaj ose ndonjë të dhënë tjetër personale në lidhje me të.

Kur vizitoni faqen tonë të internetit, duke marrë parasysh natyrën e internetit, mblidhen të dhëna që regjistrojnë përdoruesit, por në vetvete nuk mjaftojnë për të identifikuar një person specifik dhe përfaqësojnë tregues statistikorë që përdoren për të përmirësuar cilësinë e internetit të faqes. Një informacion i tillë mund të përfshijë emrin e shfletuesit të internetit, numrin e vizitave, kohën mesatare të shpenzuar në shfletimin e faqës, llojin e kompjuterit, si dhe informacione teknike rreth lidhjes së përdorur nga përdoruesi kur viziton faqen e internetit, si p.sh. sistemi operativ dhe ofruesi i shërbimit të internetit, IP adresat (Internet Protocol) që janë caktuar nga operatorët e internetit dhe janë të ndryshme për çdo përdorues të internetit, dhe informacione tjera të ngjashme.


Te dhënat Personale

Kur përdorni disa funksione (aplikacione, kërkesa) në faqen tonë si formularët e kontaktit, kërkesat për ofertë , kërkesa për Test Drive, kërkesa për servisim dhe pjesë rezervë, kërkesa për të marrë njoftime dhe promovime... Mercom Company SH.P.K. përpunon të dhënat tuaja personale (të dhënat personale të identifikimit dhe informacionet e kontaktit), vetëm nëse i ofroni ato vullnetarisht në faqen tonë të internetit me qëllim të përdorimit të shërbimeve dhe produkteve tona. Këto të dhëna personale mund të përfshijnë emrin dhe mbiemrin, email, numrin e shasisë, numrin e telefonit dhe/ose informacione të tjera kontakti, ato do të përdoren në përputhje me politikën e privatësisë dhe vetëm për qëllimin për të cilin i keni dhënë.


Qëllimet, përpunimi dhe përdorimi i të dhënave

Qëllimet për të cilat ne mbledhim informata janë si më poshtë:

 • Përpunimi i kërkesës tuaj për kontakt.
 • Menaxhimi dhe optimizimi i marrëdhënieve me klientët.
 • Kryerjen e hulumtimeve, sondazheve ose të dhënave statistikore për të vlerësuar më mirë cilësinë e produkteve dhe për të parashikuar nevojat e klientëve.
 • Analizimi dhe optimizimi i faqes së internetit.
 • Për t'ju dërguar informacione në lidhje me ofertat tona promocionale, lajmet dhe ngjarjet (Ftesat, pyetësorët, sondazhet dhe publikime tjera)

Përpunimi i këtij informacioni justifikohet sepse:

 • Përpunimi i kërkesës suaj të kontaktit rezulton nga ekzekutimi i marrëveshjes mes jush dhe nesh.
 • Interesi legjitim i Mercom Company SH.P.K. për të siguruar satisfaksion dhe komunikimin me klientë.
 • Interesi legjitim i Mercom Company SH.P.K. për të siguruar satisfaksion dhe komunikimin me klientë.
 • Interesi legjitim i Mercom Company SH.P.K. për përmirësimin dhe ofrimin e një shërbimi superior me karakteristika të përmirësuara
 • Pëlqimi juaj paraprak, i cili do të merret, aty ku kërkohet me ligj, duke shënjuar kutinë për këtë qëllim kur të dorëzoni të dhënat tuaja personale në Mercom Company SH.P.K.

Mercom Company SH.P.K. mund t'i kërkohet të zbulojë çdo informacion në lidhje me përdoruesin në mënyrë që të pajtohet me çdo ligj ose rregullore në fuqi ose t'i përgjigjet çdo kërkese ligjore ose administrative.

Marrësit e të dhënave personale

Të dhënat personale që Ne përpunojmë do të shpërndahen nga Mercom Company SH.P.K. me një numër të kufizuar përdoruesish, sipas qëllimit të përpunimit, përkatësisht:

Emri i marrësit

 • Çdo kompani që i përket të njëjtit grup meMercom Company SH.P.K. dhe grupet e breneve për të cilat ne jemi përfaqësues.
 • Çdo ofrues shërbimi i palës së tretë dhe/ose ndonjë kompani që i përket të njëjtit grup si Mercom Company SH.P.K., i përfshirë në ofrimin e shërbimeve që ju kërkoni ose kërkoni nga ne për qëllimet e listuara më sipër.
 • Çdo partner tregtar i Mercom Company SH.P.K. është i obliguar me një detyrim konfidencialiteti.

Qëllimi i shpërndarjes

 • Rreth analizës dhe zhvillimit të produkteve që ne ofrojmë
 • Për të kryer fushata marketingu, për të kryer anketa të kënaqësisë dhe për të propozuar oferta tregtare të përshtatura për nevojat e klientëve
 • Për qëllime statistikore dhe përpunim statistikor të të dhënave anonime

Transferimi i të dhënave jashtë BE-së

Duke qenë se Mercom Company SH.P.K. është një kompani me bazë jashtë BE-së, ju lutemi keni parasysh se ne mund të na duhet t'i transferojmë të dhënat tuaja personale tek marrësit e vendosur në vende jashtë Zonës Ekonomike Evropiane (ZEE). Kushtet e transferimit mbrohen në përputhje me rregulloret ekzistuese për mbrojtjen e të dhënave personale.


Siguria dhe ruajtja e të dhënave

Mbrojtja e të dhënave është e integruar në vetë dizajnin dhe cilësimet e privatësisë janë vendosur në një nivel të lartë të paracaktuar. I gjithë komunikimi midis përdoruesve dhe faqes zhvillohet përmes një protokolli të sigurt të koduar (https).

Përpunimi i të dhënave tuaja personale do të bëhet në përputhje me rregulloret për mbrojtjen e të dhënave personale të Republikës së Kosovës, duke marrë të gjitha masat e përcaktuara teknike dhe organizative për të siguruar fshehtësinë dhe mbrojtjen gjatë përpunimit të të dhënave personale që disponojmë. Punonjësit e Mercom Company SH.P.K. janë të obliguar që të ruajnë konfidenciale të gjitha informacionet (përfshirë të dhënat personale) që hasin gjatë kryerjes së detyrave të tyre të punës. Mercom Company SH.P.K. zbaton masat e sigurisë gjatë mbledhjes, ruajtjes dhe përpunimit të informacionit për t'u mbrojtur nga aksesi, ndryshimi, zbulimi ose shkatërrimi i paautorizuar i të dhënave tuaja personale, si dhe të dhënave jopersonale të ruajtura në faqen tonë. Të dhënat personale mund t'u zbulohen autoriteteve kompetente vetëm në një procedurë të parashikuar me ligj.

Të dhënat që lini do të ruhen për një periudhë të caktuar kohore, domethënë për aq kohë sa shërbimi për të cilin keni lënë është në funksion. Gjatë kësaj periudhe ju ruani të gjitha të drejtat tuaja individuale, si të drejtat e aksesit, korrigjimit, fshirjes, kufizimit të përpunimit, transferimit, kundërshtimit dhe të drejtën për të mos iu nënshtruar vendimmarrjes së automatizuar, përfshirë profilizimin.

Periudha e ruajtjes së të dhënave tuaja personale të mbledhura nga Mercom Company SH.P.K. mund të përcaktohet sipas qëllimit të përpunimit të të dhënave sipas kritereve të mëposhtme:

 • Të dhënat e ruajtura për qëllime specifike mbahen për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimet e përpunimit të të dhënave personale siç përcaktohet në nenin "Qëllimet, përpunimi dhe përdorimi i të dhënave" më sipër (1) për kohëzgjatjen e kontratës së lidhur me ju në përputhje me ligjin. , dhe (2) ndërsa ne kemi një marrëdhënie biznesi me ju.
 • Вашите лични податоци потоа се архивираат за употреба во случај на спор или спор во текот на периодот на ограничување применлив на предметот на спорот.
 • а потоа анонимизирани или избришани.


Cookies të shfletuesit të internetit

Cookies janë skedarë të vegjël teksti që regjistrohen në pajisjen tuaj (kompjuter, telefon, tablet...) me qëllim të gjurmimit të lëvizjes së shfletuesit tuaj të internetit nga faqja e internetit dhe nuk janë të lidhura me të dhënat tuaja personale që i keni dhënë tek ne. Me ndihmën e skedarëve të tillë monitorohet lëvizja e vizitorëve në faqe dhe në këtë mënyrë mblidhen të dhëna për të përmirësuar përvojën e përdoruesit dhe për të optimizuar dhe përmirësuar funksionalitetin e faqes në internet. Faqja e internetit ka një lloj "Cookies" që ruhen në kompjuterin e përdoruesit për aq kohë sa është vendosur në shfletuesin e internetit. Përdoruesit mund të zgjedhin të vendosin shfletuesit e tyre të internetit që të refuzojnë cookies. Nëse përdoruesit zgjedhin atë opsion, pjesë të caktuara të faqes mund të mos funksionojnë siç duhet.

Kur vizitoni një nga faqet tona të internetit ose përdorni aplikacionet tona ose mjete të tjera dixhitale, ne, me miratimin tuaj, mund të përdorim cookie, cookie pixels dhe teknologji të tjera për të mbledhur të dhënat e mëposhtme:

 • IP Adresën, informacioni i lidhjes, llojin e shfletuesit, vendndodhjen, zonën kohore, sistemin operativ dhe informacione të tjera teknike.
 • Informacion rreth vizitës suaj, duke përfshirë faqet e internetit që vizitoni para dhe pas faqes sonë të internetit dhe produktet që shikoni
 • Kohëzgjatja e vizitave në faqet në faqen tonë të internetit dhe informacioni rreth ndërveprimit midis faqeve

Mercom Company SH.P.K. përdor cookie nga palët e treta (Google Analytics). Këto cookie janë për të dhëna statistikore anonime rreth vizitës në faqe dhe nuk përfshijnë të dhëna personale.

Mos harroni se ju keni gjithmonë kontroll të plotë mbi cookies. Shumica e shfletuesve ofrojnë një çaktivizim të plotë të cookies përmes opsioneve, për secilin shfletues veç e veç.

Remarketing

Informacioni i mbledhur përmes përdorimit të cookies mund të përdoret për rimarketing në Google AdWords dhe Facebook, domethënë për reklamimin tonë në faqet e tjera të internetit që do të vizitohen nga përdoruesi që ka vizituar më parë faqen tonë të internetit.

Google, Facebook dhe palë të tjera të treta shfaqin AdWords, d.m.th të ashtuquajturat "reklama" në faqet e internetit dhe aplikacionet e ndryshme që përdoruesi viziton dhe përdor. Këto "reklama" bazohen gjithashtu në vizitat e mëparshme të përdoruesve në faqen tonë të internetit duke përdorur cookie.

Përdoruesit mund të vendosin preferencat e tyre për mënyrën se si Google dhe Facebook u reklamohen atyre duke hyrë në faqet e mëposhtme: Rreth Google: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en, dhe rreth Facebook: https:/ /www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ . Përdoruesi mund të tërhiqet plotësisht nga ky lloj reklamimi bazuar në interesin e tij të mëparshëm duke rregulluar cilësimet e cookies në shfletuesin e internetit të përdorur nga përdoruesi. DoNotTrack ("DNT") është një funksionalitet që lejon një përdorues të vendosë shfletuesin e tij të internetit në një mënyrë që do të informojë faqet e internetit se lëvizjet e tyre në internet nuk duhet të gjurmohen. Funksionaliteti "DNT" mund të aktivizohet ose çaktivizohet nga përdoruesi duke vizituar seksionin "Preferencat" ose "Cilësimet" në varësi të llojit të shfletuesit të internetit që ai përdor.


Liria e zgjedhjes, pëlqimi dhe të drejtat tuaja

Ju jeni në kontroll të informacionit që jepni në faqen tonë të internetit. Në çdo rast, nëse vendosni të mos lini të dhënat tuaja, ju lutemi vini re se disa pjesë të faqes së internetit mund të mos jenë të qasshme për ju.

Duke plotësuar kërkesat e disponueshme (format e kontaktit) në faqen tonë të internetit, ju pranoni këtë politikë të privatësisë dhe pranoni të kontaktoheni në informacionin e kontaktit të specifikuar.

Ne do t'i respektojmë plotësisht të gjitha të drejtat tuaja sipas rregulloreve për mbrojtjen e të dhënave personale të Republikës së Kosovës dhe Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave për Anëtarët e Bashkimit Evropian (GDPR).

Në përputhje me rregulloret ekzistuese për mbrojtjen e të dhënave personale, ju keni të drejtë të qaseni, korrigjoni, fshini, kufizoni përpunimin, të merrni një kopje të të dhënave tuaja personale për qëllimet tuaja ose t'i transferoni ato te një ofrues tjetër shërbimi sipas zgjedhjes suaj ( transportueshmëri). , si dhe të drejtën për të kundërshtuar përpunimin e të dhënave tuaja personale kur këto të dhëna përpunohen për qëllime marketingu të drejtpërdrejtë, për t'u informuar dhe për të mos iu nënshtruar vendimmarrjes automatike (profilizimit).

Ju gjithashtu mund të dërgoni udhëzimet tuaja për të ardhmen e informacionit tuaj pas vdekjes suaj.

Ju mund ta tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë. Të gjitha këto të drejta zbatohen brenda kufijve të parashikuar nga rregulloret ekzistuese për mbrojtjen e të dhënave personale.

Ju mund t'i realizoni këto të drejta me një kërkesë të thjeshtë dërguar Mercom Company SH.P.K. në e-mail: [email protected].

Ju gjithashtu mund ta ushtroni të drejtën tuaj për të paraqitur ankesë pranë autoritetit kombëtar për mbrojtjen e të dhënave duke dërguar kërkesën tuaj tek Agjencia për Informim dhe Privatësi (AIP) – https://aip.rks-gov.net.


Ndryshime në politikën e privatësisë së të dhënave personale

Mercom Company SH.P.K. ka të drejtë të përditësojë këtë politikë të privatësisë së të dhënave personale në çdo kohë. Kur ta bëjmë këtë, ne do të japim një njoftim në faqen e internetit dhe do të rishikojmë datën e përditësimit në fund të kësaj faqeje. Përdoruesi pranon dhe pranon se është përgjegjësia e tij që të kontrollojnë periodikisht Politikën e Privatësisë dhe të jenë të vetëdijshëm për çdo ndryshim.


Pranimi i kushteve

Duke përdorur këtë faqe, përdoruesi pajtohet me dispozitat e kësaj Politike të Privatësisë. Nëse nuk jeni dakord me Politikën, ju lutemi mos përdorni faqen e internetit. Përdorimi i vazhdueshëm i faqes në internet pas ndryshimeve në këtë politikë do të konsiderohet si pranimi juaj i ndryshimeve.

Përditësuar, Tetor 2022.